300 میلی متر عرض 2200 میلی متر و ورق آلومینیوم آلیاژی است یا ضخامت 10 میلی متر نیست