چین تک دیسک را با استفاده از دستگاه های هیدرولیک اتصال لوله ای تولید می کند