هنگام استفاده از فویل قلع غذا را از کدام طرف می پیچید