با روکش و فیلم PVC 0 ورق آلومینیوم خالی 45 میلیمتری تصعید