آیا در صورت نیاز غذا را با فویل آلومینیوم می پزید؟