ظرف فویل آلومینیومی برای لوله بدون درز کابل استفاده می شود