نوار فویل 3 میلی متری نقره ای تیره 381 میلی متر 32 329 متر 68 میل 3 متر 42